Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

Για το πρόγραμμα σπουδών του 2008-2009


Το πρόγραμμα σπουδών ενός τμήματος πρέπει να αποσκοπεί στην πλήρη επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών του και στη δημιουργία υγιούς κοινωνικής συνείδησης στους μελλοντικούς επιστήμονες.  Η πλήρης εντατικοποίηση ουδεμία σχέση έχει με τα παραπάνω, καθώς σκοπός της είναι η δημιουργία επιστημόνων-ρομπότ με καμία πολιτική βούληση και κοινωνική δραστηριότητα που θα λειτουργούν πειθήνια για την αγορά.  Η εντατικοποίηση στο τμήμα μας έρχεται να θεσμοθετηθεί με τον Νέο Νόμο - Πλαίσιο και τον Εσωτερικό Κανονισμό, οι οποίοι συνεχίζουν τη διαδικασία σε μια ήδη εξαιρετικά απαιτητική σχολή, ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ.
Προαπαιτούμενα - Αλυσίδες μαθημάτων
Τα προαπαιτούμενα ξεκίνησαν να εφαρμόζονται με σκοπό την     καθοδήγηση –διευκόλυνση του φοιτητή κατά τη διάρκεια του κύκλου σπουδών και τη μείωση του ορίου φοίτησης – αυτοί ήταν τουλάχιστον οι ισχυρισμοί των τότε υποστηρικτών τους (ομάδα καθηγητών-ΔΑΠ)-. Σαν «τιμωρία» μιας πιθανής αποτυχίας, έρχεται καθυστέρηση των σπουδών του φοιτητή για ένα τουλάχιστον χρόνο.  Έτσι καταρρίπτεται από τον ίδιο το θεσμό το αρχικό επιχείρημα θέσπισης του (δλδ η μείωση του ορίου φοίτησης) και μετατρέπεται σε ένα ακόμα ανούσιο βάρος για τον φοιτητή.
Σε συνδυασμό με τα προαπαιτούμενα, ο Νόμος – Πλαίσιο  έρχεται να προσθέσει μια ακόμη τροχοπέδη στις σπουδές μας, τις αλυσίδες μαθημάτων.  Ένα τελείως αβάσιμο θεσμό που ουδόλως συμβαδίζει με τις ανάγκες μας για απόκτηση επιστημονικής γνώσης, αφού ,για παράδειγμα, ουδεμία σχέση έχει η Φυσική 1 με τη Φυσική 2.
Απουσίες
Σύμφωνα με διάταξη που εισάγεται με τον Εσωτερικό Κανονισμό, ο κάθε διδάσκων αποκτά το δικαίωμα να περνά απουσίες στο μάθημά του. Το μέτρο αυτό   δε σχετίζεται σε καμία περίπτωση με τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας, παρά μόνο με την αύξηση της καθηγητικής αυθαιρεσίας πάνω μας. Η αύξηση της συμμετοχής των φοιτητών στο εκάστοτε μάθημα μπορεί μονάχα να επιτευχθεί με τη βελτίωση των παραδόσεων από τον ίδιο το διδάσκοντα και την κινητοποίηση του ίδιου του φοιτητή. 
Η μόνη συμμετοχή που οι απουσίες μπορούν να αυξήσουν είναι η ποσοτική, καθότι η ποιοτική βελτίωση της απαιτεί όχι μόνο την φυσική παρουσία, αλλά και την πνευματική… πράγμα που δεν εντοπίζεται με ένα σταυρό σε μία κόλα χαρτί.
Πρόοδοι-Σειρές ασκήσεων
Κατά τη διάρκεια των 10εξαμήνων, 56μαθημάτων, ερχόμαστε αντιμέτωποι με περίπου 19 προόδους και πολλές σειρές ασκήσεων, αρκετές από τις οποίες έχουν αρνητική βαθμολόγια και υποχρεωτικό χαρακτήρα.  Ήδη από το 1ο εξάμηνο συναντάμε αυτό τον επιπλέον τρόπο εξέτασης (σειρές ασκήσεων και προόδους) οι οποίες πιο πολύ δυσχεραίνουν, παρά διευκολύνουν το έργο του φοιτητή.
Οι ακριβείς ημερομηνίες των προόδων για το κάθε μάθημα πρέπει να ορίζονται και να ανακοινώνονται στην αρχή του εξαμήνου και μετά από συνεννόηση μεταξύ των καθηγητών, ώστε ο αριθμός τους να μην επιβαρύνει το πρόγραμμα σε υπερβολικό βαθμό. Επιπλέον, ο φοιτητής είναι έτσι σε θέση να οργανώσει καλύτερα το διάβασμά του σχετικά με τις ενδιάμεσες αυτές εξετάσεις.
Οι σειρές ασκήσεων θα έπρεπε να βοηθούν το φοιτητή να παρακολουθήσει την ομαλή ροή του μαθήματος και όχι να συμβάλουν στην εντατικοποίησή του. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη μορφή εξέτασης θα πρέπει να είναι  προαιρετική και θετική (χωρίς να μετράει ποσοστιαία στην τελική εξέταση π.χ. 10% αλλά προσθετικά π.χ.+1  μονάδα στην τελική βαθμολογία)
Θέλουμε προαιρετικές – θετικές ή απαλλακτικές προόδους και όχι υποχρεωτικές-αρνητικές.
Επί πτυχίω εξετάσεις
Οι επί πτυχίω εξετάσεις δημιουργήθηκαν με σκοπό να διευκολύνουν τους φοιτητές μετά το πέρας του 5ου έτους ώστε να επιταχύνουν την αποφοίτησή τους.  Ήταν εμβόλιμες εξεταστικές μέσα στα εξάμηνα και οι ημερομηνίες εξέτασης του καθενός ορίζονταν από τη συνέλευση των «επί πτυχίω φοιτητών» σε συνεννόηση με τον εκάστοτε διδάσκοντα.  Κατόπιν την εξέτασης και της βαθμολογίας οι βαθμοί καταχωρούνταν στο τρέχον εξάμηνο με αποτέλεσμα την αμεσότερη απόκτηση διπλώματος.
Σήμερα, μετά την καθολική καταδίκη της διάταξης ,του Νέου Νόμου, για την κατάργηση των επί πτυχίω εξεταστικών, λειτουργεί ένα νέο ιδιόμορφο καθεστώς το οποίο δεν παρουσιάζει την ίδια αποτελεσματικότητα. Οι «επί πτυχίω » σήμερα πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια των εξεταστικών του εκάστοτε εξαμήνου, δεν συμμετάσχουν όλοι οι διδάσκοντες και η καταχώρηση των βαθμολογιών γίνονται στο κανονικό εξάμηνο διεξαγωγής τους και όχι σε αυτό που πραγματοποιήθηκε η εξέταση.
Συμπερασματικά, ουδέποτε το τμήμα σεβάστηκε την άποψη του συλλόγου για τη μη κατάργηση των «επί πτυχίω », αντίθετα με μια τρομακτική ΝΟΜΙΜΟΦΡΟΣΥΝΗ δημιούργησε ένα καθεστώς ημί-πραγματοποίησης τους μέσα στις ΝΟΜΙΜΕΣ εξεταστικές.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ «ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ» ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΑΣ.
Όριο Επιτυχίας
Απαιτούμε την καθιέρωση του ορίου επιτυχίας στο 30% και την αναγραφή, στα αποτελέσματα  του εκάστοτε μαθήματος, του μέσου όρου της βαθμολογίας του συνόλου των εξεταζομένων.  Σε μαθήματα που η επιτυχία είναι μικρότερη του ορίου, η επανεξέταση κρίνεται αναγκαία και η αποτυχία του διδάσκοντα σχεδόν δεδομένη, καθώς ο φοιτητής δεν μπορεί να είναι πάντα ο μοναδικός υπαίτιος για τα πολύ χαμηλά ποσοστά επιτυχίας που παρατηρούνται σε αρκετά μαθήματα του τμήματός μας.
Ύλη Μαθημάτων
Απαιτούμε η ύλη του κάθε μαθήματος να ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ώστε  ο φοιτητής να είναι σε θέση να οργανώσει κατάλληλα το χρόνο διαβάσματός του, αλλά και να μπορεί να  κρίνει τον διδάσκοντα για την συνέπεια του, στο τέλος κάθε εξαμήνου.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΑΜΜΕΝΩΝ ΩΡΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΥΛΗ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου