Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 19-10-09


Πλαίσιο για τη συνέλευση του Σ.Φ.Χ.Μ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το πρόγραμμα σπουδών ενός τμήματος πρέπει να αποσκοπεί στην πλήρη επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών του και στη δημιουργία υγιούς κοινωνικής συνείδησης στους μελλοντικούς επιστήμονες.  Η πλήρης εντατικοποίηση, ουδεμία σχέση έχει με τα παραπάνω, σκοπός της είναι η δημιουργία επιστημόνων-ρομπότ με καμία πολιτική βούληση, που θα λειτουργούν πειθήνια για την αγορά.  Η εντατικοποίηση στο τμήμα μας έρχεται να θεσμοθετηθεί με τον Νέο Νόμο (Πλαίσιο) και τον Εσωτερικό Κανονισμό, οι οποίοι συνεχίζουν τη διαδικασία σε μια ήδη τρομερά απαιτητική σχολή, ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ.
Ύλη Μαθημάτων
Απαιτούμε η ύλη του κάθε μαθήματος να προσδιορίζεται και να δημοσιοποιείται με την έναρξη του εξαμήνου, ώστε στη διάρκεια του κάθε εξαμήνου  ο φοιτητής να είναι σε θέση να οργανώσει τη μελέτη του και να κρίνει το διδάσκοντα για την συνέπειά του.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΩΡΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΥΛΗ.
Προαπαιτούμενα
Τα προαπαιτούμενα ξεκίνησαν να εφαρμόζονται στη σχολή μας με σκοπό τη καθοδήγηση-διευκόλυνση του φοιτητή κατά τη διάρκεια του κύκλου σπουδών και για τη μείωση του ορίου φοίτησης. Αυτοί ήταν τουλάχιστον οι ισχυρισμοί των τότε υποστηρικτών τους (ομάδα καθηγητών-ΔΑΠ). Σαν «τιμωρία» μιας πιθανής αποτυχίας, έρχεται η καθυστέρηση των σπουδών του φοιτητή για ένα τουλάχιστον χρόνο.  Έτσι, καταρρίπτεται από τον ίδιο το θεσμό, το αρχικό επιχείρημα θέσπισής του (δλδ η μείωση του ορίου φοίτησης) και μετατρέπεται σε ένα ακόμα βάρος για το φοιτητή.
Ζητάμε την κατάργηση των προαπαιτούμενων και τη θέσπιση προτεινόμενων (μη υποχρεωτικών) μαθημάτων, τα οποία όχι μόνο δε θα επιβαρύνουν το φοιτητή, αλλά θα βοηθούν στην οργάνωση των σπουδών του.
Αλυσίδες μαθημάτων
Σε συνδυασμό με τα προαπαιτούμενα, ο Νέος Νόμος έρχεται να προσθέσει μια ακόμη τροχοπέδη στις σπουδές μας, τις αλυσίδες μαθημάτων.  Ένα τελείως αβάσιμο θεσμό, που ουδεμία σχέση έχει με τις ανάγκες μας και την επιστημονική μας γνώση. Για παράδειγμα η Φυσική 1 με τη Φυσική 2.
Απουσίες
Το μέτρο αυτό, που εισάγεται με τον Εσωτερικό Κανονισμό, κάθε άλλο παρά συντελεί στη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας.  Η αύξηση της συμμετοχής των φοιτητών στο εκάστοτε μάθημα μπορεί μονάχα να επιτευχθεί με τη βελτίωση του μαθήματος από τον ίδιο το διδάσκοντα και την κινητοποίηση του ίδιου του φοιτητή.
Η μόνη συμμετοχή που οι απουσίες μπορούν να αυξήσουν είναι η ποσοτική, καθότι η ποιοτική βελτίωση της απαιτεί όχι μόνο την φυσική παρουσία, αλλά και την πνευματική… πράγμα που δεν εξασφαλίζεται με ένα σταυρό σε μία κόλα χαρτί.
Πρόοδοι-Σειρές ασκήσεων
Κατά τη διάρκεια των 10εξαμήνων, 56μαθημάτων, ερχόμαστε αντιμέτωποι με περίπου 19 προόδους και πολλές σειρές ασκήσεων, αρκετές από τις οποίες έχουν αρνητική βαθμολόγια και υποχρεωτικό χαρακτήρα.  Ήδη από το 1ο εξάμηνο συναντάμε αυτόν τον επιπλέον τρόπο εξέτασης (σειρές ασκήσεων και προόδους), οι οποίες πιο πολύ δυσχεραίνουν παρά διευκολύνουν το έργο του φοιτητή.
Οι σειρές ασκήσεων θα έπρεπε να βοηθούν το φοιτητή να παρακολουθήσει την ομαλή ροή του μαθήματος και όχι να συμβάλουν στην εντατικοποίησή του. Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη μορφή εξέτασης θα πρέπει να είναι  προαιρετική και θετική (χωρίς να μετράει ποσοστιαία στην τελική εξέταση π.χ. 10% αλλά προσθετικά π.χ.+1  μονάδα στην τελική βαθμολογία).
Θέλουμε προαιρετικές – θετικές ή απαλλακτικές προόδους και όχι υποχρεωτικές-αρνητικές.
Πιο συγκεκριμένα, απαιτούμε αλλαγή του καθεστώτος για τα μαθήματα:
·         Ανόργανη Χημεία
-        (ΣΗΜΕΡΑ ΙΣΧΥΕΙ : 2 μη απαλλακτικές πρόοδοι και 4 εργασίες)
·         Εφαρμογές Η/Υ στη Χημική Μηχανική (Matlab)
-        (ΣΗΜΕΡΑ ΙΣΧΥΕΙ : 3 υπολογιστικά θέματα, 3 αναλυτικά θέματα, 1 πρόοδος και εξέταση πάνω στο πρόγραμμα)
·         Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
-        (ΣΗΜΕΡΑ ΙΣΧΥΕΙ : πολύ μικρό ποσοστό επιτυχόντων και ανεπαρκής παράδοση)

Εφόσον η παρούσα κατάσταση εξακολουθεί να υφίσταται με τη σημερινή μορφή, προχωρούμε στις εξής δράσεις :
-          Ανοιχτή συνέλευση τμήματος μέσα σε δύο εβδομάδες από τη γενική συνέλευση τμήματος, όπου έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές.
-          Μαζική παράσταση στο γραφείο του Προέδρου και του εκάστοτε καθηγητή, εφόσον δεν έχει αποτέλεσμα η γενική συνέλευση τμήματος.
Όριο Επιτυχίας
Απαιτούμε την καθιέρωση του ορίου επιτυχίας στο 30% και την αναγραφή, στα αποτελέσματα του εκάστοτε μαθήματος, του μέσου όρου της βαθμολογίας και του αριθμού των επιτυχόντων.  Σε μαθήματα που η επιτυχία είναι μικρότερη του ορίου, η επανεξέταση κρίνεται αναγκαία και η αποτυχία του διδάσκοντα σχεδόν δεδομένη.
Εξεταστική
Η διάρκεια της επικείμενης εξεταστικής του Ιανουαρίου μειώθηκε σε σχέση με τις προηγούμενες. Έτσι δημιουργείται πρόβλημα ανάμεσα στα κενά των μαθημάτων. Ζητάμε επαναδιαμόρφωση του προγράμματος της εξεταστικής, με σκοπό τη διευκόλυνση της εξέτασης. 
Επί πτυχίω εξετάσεις
Οι επί πτυχίω εξετάσεις δημιουργήθηκαν με σκοπό να διευκολύνουν τους φοιτητές μετά το πέρας του 5ου έτους και να επιταχύνουν την αποφοίτησή τους.  Ήταν εμβόλιμες εξεταστικές μέσα στα εξάμηνα και οι ημερομηνίες εξέτασης του καθενός ορίζονταν από τη συνέλευση των «επί πτυχίω φοιτητών» σε συνεννόηση με τον εκάστοτε διδάσκοντα.  Κατόπιν της εξέτασης και της βαθμολογίας, οι βαθμοί καταχωρούνταν στο τρέχον εξάμηνο με αποτέλεσμα την αμεσότερη απόκτηση διπλώματος.
Σήμερα, μετά την καθολική καταδίκη της διάταξης του Νέου Νόμου, για την κατάργηση των επί πτυχίω εξεταστικών, λειτουργεί ένα νέο ιδιόμορφο καθεστώς, το οποίο δεν παρουσιάζει την ίδια αποτελεσματικότητα. Οι «επί πτυχίω » σήμερα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια των εξεταστικών του εκάστοτε εξαμήνου, δε συμμετέχουν όλοι οι διδάσκοντες και η καταχώρηση των βαθμολογιών γίνεται στο κανονικό εξάμηνο διεξαγωγής τους και όχι σε αυτό που πραγματοποιήθηκε η εξέταση.
Συμπερασματικά, ουδέποτε το τμήμα σεβάστηκε την άποψη του συλλόγου για τη μη κατάργηση των «επί πτυχίω», αντίθετα με μια τρομακτική “ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ” δημιούργησε ένα καθεστώς ημι-πραγματοποίησής τους μέσα στις “ΝΟΜΙΜΕΣ” εξεταστικές.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ «ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ» ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ, ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΕΜΒΟΛΙΜΑ  ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ.

ΛΕΣΧΗ

          Παρά την επιθετική πολιτική των κυβερνώντων ενάντια στο δικαίωμά μας για δωρεάν σίτιση, η λέσχη με πρωτοβουλία της πρυτανείας (λόγω πιέσεων από φοιτητικές κινητοποιήσεις) θα λειτουργήσει και φέτος… με σχεδόν κανονικό πρόγραμμα.  Η προοπτική της παράδοσής της σε εταιρίες πλέον έχει μπει στην επίσημη ατζέντα τους.
          Η δωρεάν σίτιση όλων μας είναι κεκτημένο δικαίωμα και όχι παραχώρηση!  Κανείς δεν έχει δικαίωμα να παραδίδει τη λέσχη σε κερδοσκοπικούς φορείς, οι οποίοι επιζητούν ευκαιρία να ασελγήσουν πάνω σε καθημερινές μας ανάγκες.
Η ΛΕΣΧΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ!

MASTER- ΚΕΣ-ΤΕΕ

Η Συνθήκη της Μπολόνια, υπογεγραμμένη επί ΠΑΣΟΚ, σαν σκοπό της έχει τη δημιουργία ενός ενιαίου εκπαιδευτικού Ευρωπαϊκού χώρου (Γερ. Αρσένης 1999).  Η ενοποίηση αυτή, που αποσκοπεί στη δημιουργία επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις και περιορισμένα επαγγελματικά δικαιώματα, προβλέπει τη διάσπαση του προγράμματος σπουδών μας σε δύο κύκλους, το Bachelor και το Master.  Είναι κατανοητό πως η σημερινή απόφαση των τμημάτων για αναγνώριση των πτυχίων μας σαν master αντί διπλώματος, έρχεται σε άμεση σύνδεση με το σπάσιμο του πτυχίου μας σε δύο κύκλους.
Ο πρώτος κύκλος σπουδών ολοκληρώνεται σε 3 ή 4 χρόνια με τη χορήγηση bachelor που μας κατοχυρώνει ελάχιστα εργασιακά δικαιώματα. Ο δεύτερος κύκλος έχει 1 ή 2 χρόνια διάρκεια και μας οδηγεί στο master. Στο δεύτερο κύκλο, όμως, έχει πρόσβαση μόνο το 30 % των φοιτητών ! Συν τοις άλλοις, στο master δεν αναγράφεται μόνο ο τίτλος των σπουδών αλλά και η εξειδίκευση, πράγμα που μας στερεί εργασιακά δικαιώματα. Όπως γίνεται κατανοητό, δημιουργούνται μηχανικοί 2 ταχυτήτων και οι προϋποθέσεις για την περαιτέρω εκμετάλλευσή μας…
Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ, μετά από συνέλευσή του, αποφάσισε τη χορήγηση πιστοποιητικού ισοδυναμίας του διπλώματος με master, κατόπιν υποβολής αιτήσεως. Η χορήγηση του master είναι το πρώτο βήμα για τη μεθοδευμένη προσπάθεια του κράτους και των εταιριών να φέρουν σε ισχύ τα όσα προαναφέρθηκαν.
Τα ΚΕΝΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, παρά την προσπάθεια της προηγούμενης κυβέρνησης για αναγνώριση και ισοτίμηση τους με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με την εισαγωγή μιας νέας έννοιας, αυτήν της «μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης», παραμένουν παράνομα.  Η νέα κυβέρνηση δεν σταμάτησε την αναγνώριση τους, απλά την πάγωσε για επανεξέταση των κριτηρίων λειτουργίας τους. 
Τα ΚΕΣ έρχονται να συμπληρώσουν τη μεταρρύθμιση της Παιδείας, μαζί με τα Master και τις νέες αλλαγές στο σύστημα του ΤΕΕ.  Οι νέοι ευέλικτοι εργαζόμενοι θα είναι απόφοιτοι με ανεπαρκείς και πλήρως εξειδικευμένες γνώσεις, από διασπασμένα πτυχία Δημοσίων Πανεπιστημίων και ΚΕΣ-κολλεγίων.  Θα εξετάζονται με το νέο σύστημα του ΤΕΕ και θα υποχρεώνονται σε ένα εσωτερικό ανταγωνισμό που θα εξυπηρετεί μονάχα τα συμφέροντα των αφεντικών.
Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα όργανο της αστικής ελίτ να στερήσει από οποιοδήποτε νέο άνθρωπο το δικαίωμα στη μόρφωση, μόρφωση από το λαό για το λαό.
ΕΞΩ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΑΠ’ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ!

ΕΦΕΕ

Η ΕΦΕΕ είναι ένα τριτοβάθμιο φοιτητικό όργανο, το οποίο συστάθηκε τη δεκαετία του ’60.  Η λειτουργία του τα πρώτα χρόνια ήταν η προβολή και προώθηση των αιτημάτων του φοιτητικού κινήματος.  Μετά τη μεταπολίτευση και την ανασύστασή της,  μετατράπηκε σε αντιπροσωπευτικό όργανο υπό τον έλεγχο κομματικών επιτελείων.  Σήμερα, δύο δεκαετίες μετά την απονέκρωση, επιχειρείται η επαναλειτουργία της.   
Ο σύλλογός μας, συμμετέχοντας στα κινήματα του 2006-2007 και του Δεκέμβρη 2008, μέσω  αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών (γενικών συνελεύσεων, συντονιστικών επιτροπών) και σε συντονισμό με τους υπόλοιπους συλλόγους, απέδειξε ότι μπορεί να πετυχαίνει νίκες, τόσο σε ζητήματα της φοιτητικής καθημερινότητας, όσο και σε ζητήματα που αφορούν ευρύτερα το φοιτητικό κίνημα.
Όσοι ονειρεύονται τη ¨νεκρανάσταση¨  γραφειοκρατικών οργάνων τύπου ΕΦΕΕ, που στόχο έχουν να προτάξουν στο μέγιστο βαθμό την αντιπροσώπευση μέσω της εκλογικής καταγραφής και τη θεσμοθέτηση επίσημων συνομιλητών της κυβέρνησης θα μας βρίσκουν απέναντί τους!

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ :

·           Δημόσια και Δωρεάν παιδεία. Καμιά εφαρμογή του Νέου Νόμου (Πλαίσιο)
·           Δωρεάν σίτιση, στέγαση και μεταφορές για κάθε φοιτητή
·           Καμία αναγνώριση των ΚΕΣ, καμία ισοτίμηση. ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥΣ
·           Ενιαίο αδιάσπαστο πτυχίο με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, επιστημονική κατάρτιση και γνώση
·           Αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για την Παιδεία
·           Δωρεάν σύγγραμμα που να καλύπτει το επιστημονικό αντικείμενο και την πλήρως καθορισμένη σε αυτό εξεταστέα ύλη.
·           Όλα τα μέλη του συλλόγου να μπορούν να παρακολουθούν τις Συνελεύσεις Τμήματος
·           Στo site του συλλόγου (http://cheng.auth.gr/), στην ενότητα φοιτητικά, θα αναρτούνται ΜΟΝΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.  ΚΑΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ. Τα μέσα ενημέρωσης ανήκουν σε όλους μας
·           Όριο επιτυχίας στο 30%, αναγραφή του μέσου όρου της βαθμολογίας στο εκάστοτε μάθημα
·           Ύλη μαθημάτων: Προκαθορισμένη και δημοσιοποιημένη εξ’ αρχής
·           Κατάργηση των προαπαιτούμενων, του ν+3 και των απουσιών
·           Άμεση επαναφορά του παλαιού καθεστώτος των «επί πτυχίω » εξετάσεων
·           Προαιρετικές – θετικές ή απαλλακτικές προόδους και σειρές ασκήσεων με βοηθητικό χαρακτήρα
·           Άμεση αθώωση των συναδέλφων μας στην Ξάνθη, για τις κινητοποιήσεις τους ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της λέσχης του ΔΠΘ
·           ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ ΣΕ:
·           Νέα Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 12/11 ώρα 13:00
·           Μαζική παράσταση στην επόμενη συνέλευση τμήματος και απαίτηση δικαίωσης των διεκδικήσεων μας
·           Σύσταση συντονιστικής επιτροπής για την υλοποίηση της απόφασης του Συλλόγου την Τρίτη στις 15:00 στο καμαράκι του συλλόγου και την οργάνωση των δράσεων μας
·           Μαζική Παράσταση στη Σύγκλητο στις 21/10 Ενάντια στην Ιδιωτικοποίηση της Λέσχης.
·           Μαζική Παράσταση στη Δίκη των 6 στις 27/10 στη Ξάνθη
·           Μπλοκάρισμα της συνέλευσης της ΕΦΕΕ, όταν αυτή οριστεί, σε συντονισμό με άλλους συλλόγους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου